Měření teplot v lednicích s léčivy

18. srpna 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

Ačkoliv v řadě zdravotních zařízení probíhá digitalizace,  řada nemocnic se stále potýká s příliš velkou administrativní zátěží. Jednou z nich je kontrola a pořizování záznamů teploty v lednicích s léčivy. Naše řešení umožňuje nejen měřit teplotu častěji oproti manuálnímu měření personálem, ale také automatizovaný reporting a vizualizaci dat. Povinné sledování skladovacích podmínek léčiv se tak stane jednodušší, efektivnější a sníží administrativní zátěž personálu.

Jednou z povinností nemocnic je správné skladování léčiv a jiných léčivých přípravků. Pokud jsou léky vystaveny nevyhovujícím teplotám, mohou se zkazit, neplnit svou funkci a v krajní situaci i ohrozit život pacienta. Každé léčivo však má své specifické skladovací podmínky. Nemocnice mají tedy různé lednice, v kterých jednotlivé druhy léčiv skladují dle konkrétních požadavků. 


Další povinností nemocnic je, aby kvalifikovaný personál pravidelně hlídal, zda jsou v lednicích pro léky optimální podmínky. Zaměstnanci nemocnic mají povinnost po určitých intervalech docházet k lednici, odečíst z teploměru hodnotu, zapsat ji do interních dokumentů, zaznamenat čas a záznam podepsat. Ve chvíli, kdy teplota v lednici neodpovídá optimální teplotě pro danou lednici, musejí řešit příčinu problému. Pro personál je tato činnost časově náročná a administrativně zatěžující. Zároveň jsou záznamy závislé na vytíženosti personálu a s tím související pečlivostí a důsledností daného zaměstnance. 

Naše řešení nabízí umístění elektronického teploměru, který teplotu v lednici automaticky monitoruje každých 10 minut, a to v rozsahu -55 až 125 °C. Samozřejmostí je generování pravidelných reportů potřebných pro kontrolní orgány. Reporting probíhá zpravidla měsíčně, je však možné jej přenastavit na libovolné časové období. Výstupy měřených dat jsou podpořeny mnoha sestavami s možností filtrace a vyhledávání, což usnadňuje přípravu podkladů pro další analýzu. Přenos dat probíhá prostřednictvím softwarové platformy, která slouží pro vizualizaci a ukládání dat do cloudového úložiště. Naměřená data jsou standardně zálohována na dvou úložištích s nadstandardní možností rozšíření zálohování dat na úložiště klienta. Softwarová platforma zároveň umožňuje vlastní označení měřených bodů, budov, pater, oddělení a jiných místních názvů, na které jsou zaměstnanci zvyklí. Pro snadnější integraci systému lze nastavit loga a barvy, které organizace používá. Součástí služby je také mobilní aplikace usnadňující předávání informací a umožňující uživatelům mít neustálý přehled o stavu čidel. Součástí řešení je také maják, který lze umístit na jakékoliv místo. Maják prostřednictví tříbarevné indikace sděluje personálu, zda jsou léčiva uchovávána ve vyhovujících podmínkách. V případě optimálního stavu svítí zelená barva. Pokud hrozí potenciální riziko, rozsvítí se varování v podobě žluté barvy. Ve chvíli, kdy dojde k překročení kritické meze, je spuštěn alarm, maják se rozbliká červenou barvou a je spuštěna akustická signalizace, díky které má personál bezprostřední přehled o tom, že nastal problém. Obsluha má možnost alarm pomocí bezdrátového tlačítka deaktivovat a následně řešit jeho příčinu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ukládá povinnost provádět pravidelnou kalibraci měřidel. Z tohoto důvodu systém umožňuje za spolupráce s akreditovanou laboratoří provádět kalibraci teploměrů.